$ Re=0$の定常な2次元ロールの$ x$-$ z$断面図

上: 温度場
中: 流線関数
下: 流速$ v$

下段の流速$ v$に注目。
back